Algemene spelvoorwaarden 'Het lelijkste kantoor'

1 DEFINITIES

In deze Algemene Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder Ditt Officemakers bv, Wierdensestraat 40, 7607 GJ Almelo, 0546 – 633 000, KvK-nummer: 08146211, BTW-num- mer: NL823824330B01
Deelnemer de natuurlijke persoon die aan een Spel deelneemt. Gegevens de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbie- der in het kader van het Spel van Deelnemer verkrijgt.
Spel een door Aanbieder georganiseerd ‘het lelijkste kantoor’
Spelvoorwaarden de Algemene Spelvoorwaarden en de aanvullende spelvoorwaarden (indien van toepassing)
Winnaar de winnaar van een Spel.

2 ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ‘Het lelijkste kantoor’ dat door Aanbieder wordt georgani- seerd. Daarnaast kan Aanbieder aanvullende spelvoorwaar- den op het Spel van toepassing verkla
 2. Het Spel wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspele
 3. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in de Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voor- afgaande kennisgeving (i) de Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelneme
 5. Voor klachten kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Ditt Officemakers b Deelnemer dient hierbij altijd de aard van de klacht en de website waarop het Spel aangeboden wordt te vermelden. Aanbieder zal binnen 30 dagen na ont- vangst op een klacht reageren.

3 DEELNAME

 1. Door deelname aan ‘Het lelijkste kantoor’ gaat Deelnemer akkoord met de Spelvoorwaarde
 2. Aan ‘Het lelijkste kantoor’ zijn geen kosten voor deelname verbonde
 3. Deelnemer dient een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te hebben.
 4. Deelnemers dienen ouder dan 18 jaar voor deelname te zijn.
 5. Uitgesloten van deelname aan ‘het lelijkste kantoor’ eni- gerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat Spel betrokken is.

4 AANWIJZING EN BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS

 1. Tenzij anders vermeld, wordt de Winnaar van het Spel op onpartijdige en aselecte wijze aangewezen,
 2. Een mogelijke Winnaar wordt persoonlijk geinformeerd over het feit dat hij/zij eventueel een prijs gewonnen heeft. Dit in verband met de onderlinge overeenstemming tussen de werkgever van de Winnaar en de Aanbiede Daarnaast kan de naam en eventueel de woonplaats van de Winnaar gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op de actiepagina, op de social media kanalen van Aanbieder, of in een aan ‘het lelijkste kantoor’ gerelateerd programma.
 3. Aanbieder neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval bin- nen vier weken nadat de uitslag bekend is geworden, via de opgegeven contactgegevens contact op met de
 4. Indien een Winnaar niet kan worden bereikt of als er geen overeenstemming tussen de werkgever van de Winnaar en Aanbieder wordt bereikt, zal Aanbieder een nieuwe Winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke Winnaar werd aangeweze De oorspronkelijke Winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie.
 5. De Winnaar dient zich op verzoek van Aanbieder te kun- nen identificeren.
 6. Over de uitslag van ‘het lelijkste kantoor’ kan niet worden gecorrespondeerd.

5 PRIJZEN

 1. Per editie van ‘het lelijkste kantoor’ wordt vermeld hoe- veel en welke prijzen kunnen worden gewonne Dit is een bedrag bij benadering. Eventuele meerkosten worden vooraf wederzijds overeengekomen tussen de werkgever van de winnaar en Aanbieder.
 2. De gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders.
 3. Bij weigering van de prijs, of niet aanvaarding van (even- tueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worde
 4. Indien een prijs een geldwaarde van ten minste 449 euro heeft, houdt Aanbieder de hierover verschuldigde kansspel- belasting in, tenzij anders vermeld.
 5. Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechts- geldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

6 PRIVACY

 1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescher- ming persoonsgegevens.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtne- ming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

7 AANSPRAKELIJKHEID

  1. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, is Aan- bieder niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door (het aanbieden van) het Spel als gevolg van (onder meer):
   1. Eventuele typ-, druk of zetfouten;
   2. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrek- king tot de deelname aan het Spel;
   3. Het wijzigen of beëindigen van het Spel;
   4. De aanwijzing van een Winnaar
  2. Aanbieder verleent geen garantie op een prijs.

8 EIGENDOM

 1. Aanbieder Ditt Officemakers bv is te allen tijde eigenaar van het spelconcept ‘het lelijkste kantoor’ en kan niet door an- dere partijen of bedrijven worden gebruikt zonder toestem- ming van Aanbieder.

8 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien bij Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of onrechtmatige deelna- me, of indien, naar het oordeel van Aanbieder, Deelnemer handelt in strijd met de Spelvoorwaarden, schade berokkent aan het Spel of aan de reputatie van Aanbieder, is Aanbieder allen tijde gerechtigd om deze Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te zijn tot enige vorm van resti- tutie of compensatie.
 2. De Spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promo- tionele) activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de sponsors of overige derden (waaronder productiebedrijven) worden georganiseerd.
 3. Op de Spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

april 2019